×

Avís Legal

1. Informació legal i acceptació

Les presents disposicions regulen l'ús del servei de portal d'Internet (en endavant, el 'Portal') que Rhodanian Marine, SL (en endavant, 'Rhodanian Marine') posa a disposició dels usuaris d'Internet.

Rhodanian Marine, amb domicili social a Carrer de la Vall 24, AD500 Andorra la Vella, Principat d'Andorra, i N.R.T. número L-713583-T és una societat inscrita al Registre de Societats del Principat d'Andorra. Telèfon: +376 837 900. Fax: +376 837 901. E-mail: admin@rhodanianmarine.com.

L'accés a la pàgina web és gratuït excepte pel que fa a el cost de la connexió a través de la xarxa de telecomunicacions subministrada pel proveïdor d'accés contractat pels usuaris.

Els productes i serveis que ofereix Rhodanian Marina amb caràcter general, tenen el preu que s'indiqui en la corresponent oferta comercial i en cap cas s'ofereixen o presten a través de l'servei del Portal.

La utilització del Portal atribueix la condició d'usuari del Portal (en endavant, el 'Usuari') i implica l'acceptació de totes les condicions incloses en aquest Avís Legal. La prestació de servei del Portal té una durada limitada a el moment en què l'Usuari es trobi connectat a l'Portal o a algun dels serveis que a través del mateix es faciliten. Per tant, l'Usuari ha de llegir atentament el present Avís Legal en cadascuna de les ocasions en què es proposi utilitzar el Portal, ja que aquest i les seves condicions d'ús recollides en el present Avís Legal poden patir modificacions.

Alguns serveis del Portal accessibles per als usuaris d'Internet poden estar sotmesos a condicions particulars, reglaments i instruccions que, si escau, substitueixen, completen i / o modifiquen el present Avís Legal i que hauran de ser acceptats per l'Usuari abans d'iniciar-se la prestació de el servei corresponent.

2. Propietat intel·lectual i industrial

Tots els continguts del Portal, entenent per aquests a títol merament enunciatiu els textos, fotografies, gràfics, imatges, icones, tecnologia, programari, links i altres continguts audiovisuals o sonors, així com el seu disseny gràfic i codis font (d'ara endavant, els 'Continguts'), són propietat intel·lectual de Rhodanian Marine o de tercers, sense que puguin entendre cedits a l'Usuari cap dels drets d'explotació reconeguts per la normativa vigent en matèria de propietat intel·lectual sobre els mateixos, llevat dels que resultin estrictament necessaris per a l'ús del Portal.

Les marques, noms comercials o signes distintius són titularitat de Rhodanian Marine o de tercers, sense que pugui entendre que l'accés a l'Portal atribueixi cap dret sobre les esmentades marques, noms comercials i/o signes distintius.

3. Condicions d'ús del portal

3.1 General

L'Usuari s'obliga a fer un ús correcte del Portal de conformitat amb la Llei i el present Avís Legal.

L'Usuari respondrà davant Rhodanian Marina o davant de tercers, de qualssevol danys i perjudicis que poguessin causar com a conseqüència de l'incompliment d'aquesta obligació.

Queda expressament prohibit l'ús del Portal amb finalitats lesives de béns o interessos de Rhodanian Marina o de tercers o que de qualsevol altra forma sobrecarreguin, danyin o inutilitzin les xarxes, servidors i altres equips informàtics (hardware) o productes i aplicacions informàtiques (software) de Rhodanian Marine o de tercers.

3.2 Continguts

L'Usuari es compromet a utilitzar els Continguts de conformitat amb la Llei i el present Avís Legal, així com amb les altres condicions, reglaments i instruccions que, si s'escau puguin ser aplicables de conformitat amb el que disposa la clàusula 1.

Amb caràcter merament enunciatiu, l'Usuari d'acord amb la legislació vigent haurà d'abstenir de:

Reproduir, copiar, distribuir, posar a disposició, comunicar públicament, transformar o modificar els Continguts excepte en els casos autoritzats en la llei o expressament consentits per Rhodanian Marine o per qui ostenti la titularitat dels drets d'explotació si és el cas.

Reproduir o copiar per a ús privat els Continguts que puguin ser considerats com a Programari o Base de Dades de conformitat amb la legislació vigent en matèria de propietat intel·lectual, així com la seva comunicació pública o posada a disposició de tercers quan aquests actes impliquin necessàriament la reproducció per part de l'Usuari o d'un tercer.

Extreure i/o reutilitzar la totalitat o una part substancial dels Continguts integrants del Portal així com de les bases de dades que Rhodanian Marine posi a disposició dels Usuaris.

3.3 Formularis de recollida de dades

Tota la informació que faciliti l'Usuari a través dels formularis del Portal als efectes anteriors o qualsevol altre haurà de ser veraç. A aquests efectes, l'Usuari garanteix l'autenticitat de totes aquelles dades que comuniqui i mantindrà la informació facilitada a Rhodanian Marine perfectament actualitzada de manera que respongui, en tot moment, a la situació real de l'Usuari. En tot cas serà l'Usuari l'únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi i dels perjudicis que causi a Rhodanian Marine o a tercers per la informació que faciliti.

3.4 Introducció d'enllaços a el Portal

L'usuari d'Internet que vulgui introduir enllaços des de les seves pàgines web a el Portal ha de complir les condicions que es detallen a continuació sense que el desconeixement de les mateixes eviti les responsabilitats derivades de la Llei:

L'enllaç únicament vincularà amb la home page o pàgina principal del Portal però no podrà reproduir-la de cap manera (inline links, còpia dels textos, gràfics, etc.).

Quedarà en tot cas prohibit, d'acord amb la legislació aplicable i vigent en cada moment, establir frames o marcs de qualsevol tipus que emboliquin a l'Portal o permetin la visualització dels Continguts a través d'adreces d'Internet diferents a les del Portal i, en qualsevol cas, quan es visualitzin conjuntament amb continguts aliens a al Portal de manera que: (I) produeixi, o pugui produir, error, confusió o engany en els usuaris sobre la veritable procedència de l'servei o continguts; (II) suposi un acte de comparació o imitació deslleial; (III) serveixi per aprofitar la reputació de la marca i prestigi de Rhodanian Marine; o (IV) de qualsevol altra forma resulti prohibit per la legislació vigent.

No es realitzaran des de la pàgina que introdueix l'enllaç cap tipus de manifestació falsa, inexacta o incorrecta sobre Rhodanian Marine, els seus socis, empleats, clients o sobre la qualitat dels serveis que presta.

En cap cas, s'expressarà en la pàgina on s'ubiqui l'enllaç que Rhodanian Marine ha prestat el seu consentiment per a la inserció de l'enllaç o que d'altra manera patrocina, col·labora, verifica o supervisa els serveis de l'remitent.

Està prohibida la utilització de qualsevol marca denominativa, gràfica o mixta o qualsevol altre signe distintiu de Rhodanian Marine dins de la pàgina de l'remitent llevat dels casos permesos per la llei o expressament autoritzats per Rhodanian Marine i sempre que es permeti, en aquests casos, un enllaç directe amb el Portal en la forma establerta en aquesta clàusula.

La pàgina que estableixi l'enllaç haurà de complir fidelment amb la llei i no podrà en cap cas disposar o enllaçar amb continguts propis o de tercers que: (I) siguin il·lícits, nocius o contraris a la moral i als bons costums (pornogràfics, violents, racistes, etc.); (II) indueixin o puguin induir en l'Usuari la falsa concepció que Rhodanian Marine subscriu, recolza, s'adhereix o de qualsevol manera recolza, les idees, manifestacions o expressions, lícites o il·lícites, de l'remitent; (III) resultin inapropiats o no pertinents amb l'activitat de Rhodanian Marine en atenció a el lloc, continguts i temàtica de la pàgina web de l'remitent.

4. Exclusió de responsabilitat

4.1 De la Informació

L'accés a l'Portal no implica l'obligació per part de Rhodanian Marine de comprovar la veracitat, exactitud, adequació, idoneïtat, exhaustivitat i actualitat de la informació subministrada a través del mateix.

Els continguts d'aquesta pàgina són de caràcter general i no constitueixen, de cap manera, la prestació d'un servei de cap tipus, per la qual cosa aquesta informació resulta insuficient per a la presa de decisions personals o empresarials per part de l'Usuari.

Rhodanian Marine no es responsabilitza de les decisions preses a partir de la informació subministrada al Portal ni dels danys i perjudicis produïts en l'Usuari o tercers amb motiu d'actuacions que tinguin com a únic fonament la informació obtinguda al Portal.

4.2 De la qualitat del servei

L'accés a l'Portal no implica l'obligació per part de Rhodanian Marine de controlar l'absència de virus, cucs o qualsevol altre element informàtic danyós.

Correspon a l'Usuari, en tot cas, la disponibilitat d'eines adequades per a la detecció i desinfecció de programes informàtics nocius.

Rhodanian Marine no es responsabilitza dels danys produïts en els equips informàtics dels Usuaris o de tercers durant la prestació de servei del Portal.

4.3 De la disponibilitat de el Servei

L'accés al Portal requereix de serveis i subministraments de tercers, inclosos el transport a través de xarxes de telecomunicacions la fiabilitat, qualitat, continuïtat i funcionament no correspon a Rhodanian Marine. Per tant, els serveis proveïts a través del Portal poden ser suspesos, cancel·lats o resultar inaccessibles, amb caràcter previ o simultani a la prestació de servei del Portal.

Rhodanian Marine no es responsabilitza dels danys o perjudicis de qualsevol tipus produïts en l'Usuari que portin causa d'errors o desconnexions a les xarxes de telecomunicacions que produeixin la suspensió, cancel·lació o interrupció de l'servei del Portal durant la prestació d'aquest o amb caràcter previ.

4.4 Dels continguts i serveis enllaçats a través del Portal

El servei d'accés al Portal inclou dispositius tècnics d'enllaç, directoris i fins i tot instruments de recerca que permeten l'Usuari accedir a altres pàgines i portals d'Internet (en endavant, 'Llocs enllaçats'). En aquests casos, Rhodanian Marine actua com a prestador de serveis d'intermediació i només serà responsable dels continguts i serveis subministrats als llocs enllaçats en la mesura que tingui coneixement efectiu de la il·licitud i no hagi desactivat l'enllaç amb la diligència deguda.

En el cas que l'Usuari consideri que existeix un Lloc Enllaçat amb continguts il·lícits o inadequats podrà comunicar a Rhodanian Marine d'acord amb el procediment i els efectes establerts en la clàusula 6, sense que en cap cas aquesta comunicació comporti l'obligació de retirar el corresponent enllaç.

En cap cas, l'existència de Llocs Enllaçats ha de pressuposar l'existència d'acords amb els responsables o titulars dels mateixos, ni la recomanació, promoció o identificació de Rhodanian Marine amb les manifestacions, continguts o serveis proveïts.

Rhodanian Marine no coneix els continguts i serveis dels Llocs Enllaçats i per tant no es fa responsable pels danys produïts per la il·licitud, qualitat, desactualització, indisponibilitat, error i inutilitat dels continguts i/o serveis dels Llocs Enllaçats ni per qualsevol un altre dany que no sigui directament imputable a Rhodanian Marine.

5. Protecció de dades personals

Les dades demanades a través dels formularis de recollida de dades del Portal seran incorporades a un fitxer automatitzat de dades de caràcter personal de què és responsable Rhodanian Marine.

Aquesta entitat tractarà les dades de forma confidencial i exclusivament amb la finalitat de gestionar la relació amb els seus clients i promocionar les seves activitats.

Aquestes dades podran ser cedides (gratuïtament o mitjançant contraprestació econòmica) a altres empreses de el grup i associades amb la mateixa finalitat, però en cap cas podran ser cedits (gratuïtament o mitjançant contraprestació econòmica) o llogats (gratuïtament o mitjançant contraprestació econòmica) a tercers.

Així mateix, Rhodanian Marine cancel·larà, esborrarà i/o bloquejarà les dades quan resultin inexactes, incompletes o hagin deixat de ser necessàries o pertinents per a la seva finalitat, de conformitat amb el que preveu la legislació en matèria de protecció de dades.

Prement el botó de 'enviar' del corresponent formulari, l'Usuari consenteix de forma expressa que les seves dades podran ser utilitzades per l'enviament de comunicacions comercials per correu electrònic o per qualsevol altre mitjà.

Així mateix, en cada un dels enviaments de comunicacions comercials, s'indicarà de manera expressa el procediment habilitat per oposar-se a l'enviament de noves comunicacions comercials.

En els formularis de recollida de dades, els camps assenyalats amb asterisc són obligatoris pel que en cas que l'Usuari no faciliti les dades corresponents, Rhodanian Marine podrà a la seva única direcció denegar el corresponent servei.

L'Usuari podrà revocar el consentiment prestat i exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició dirigint-se a l'adreça assenyalada en la clàusula 1.

Rhodanian Marine adopta els nivells de seguretat requerits per la Llei 15/2003, del 18 de desembre, qualificada de protecció de dades personals. No obstant l'anterior, la seguretat tècnica en un mitjà com Internet no és inexpugnable i poden existir filtracions per actuacions doloses de tercers.

Rhodanian Marine podrà utilitzar cookies durant la prestació de servei del Portal. Les cookies són procediments automàtics de recollida d'informació relativa a les preferències determinades per un usuari durant la seva visita a una determinada pàgina web. Aquesta informació es registra en petits arxius que són guardats en els equips informàtics de l'usuari corresponent de forma imperceptible. Cada vegada que l'usuari torna a accedir a la pàgina web en qüestió aquests arxius s'activen automàticament de manera que es configura el lloc web amb les preferències assenyalades en anteriors visites. En definitiva, les cookies són fitxers físics d'informació personal allotjats en el propi terminal de l'usuari i associats inequívocament a aquest terminal. Les cookies no poden llegir els arxius galeta creats per altres proveïdors. L'Usuari té la possibilitat de configurar el seu programa navegador de manera que s'impedeixi la creació d'arxius cookie o s'adverteixi de el moment en què això passa. El Portal és accessible sense necessitat que estiguin activades les opcions referents als arxius cookie, si bé poden impedir el correcte funcionament de mecanismes de seguretat per a serveis exclusius o determinats serveis que requereixen d'una major seguretat. Per norma general, la finalitat dels arxius galeta del Portal és la de facilitar la navegació de l'Usuari.

6. Comunicació d'activitats de caràcter il·lícit i inadequat

En el cas que l'Usuari o qualsevol altre usuari d'Internet tinguessin coneixement que els llocs enllaçats remeten a pàgines els continguts o serveis són il·lícits, nocius, denigrants, violents o contraris a la moral podrà posar-se en contacte amb Rhodanian Marine indicant les següents extrems:

Dades personals de l'comunicant: nom, adreça, número de telèfon i adreça de correu electrònic;

Descripció dels fets que revelen el caràcter il·lícit o inadequat del Lloc Enllaçat;

En el supòsit de violació de drets, com ara propietat intel·lectual i industrial, les dades personals de l'titular de el dret infringit quan sigui persona diferent de l'comunicant. Així mateix haurà d'aportar el títol que acrediti la legitimació de l'titular dels drets i, si escau, el de representació per actuar per compte de titular quan sigui persona diferent de l'comunicant;

Declaració expressa que la informació continguda en la reclamació és exacta.

La recepció per part de Rhodanian Marine de la comunicació prevista en aquesta clàusula no suposarà el coneixement efectiu de les activitats i / o continguts indicats pel comunicant.

7. Legislació

El present Avís Legal es regeix en tots i cadascun dels seus extrems per la legislació del Principat d'Andorra i en cas de controvèrsia, ambdues parts acorden sotmetre, amb renúncia a qualsevol altre fur que pogués correspondre-li, a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals del Principat d'Andorra.

 

Nosaltres i tercers, com proveïdors de serveis, utilitzem cookies i tecnologies similars (en endavant “cookies”) per tal de proporcionar i protegir els nostres serveis, per a comprendre i millorar el seu rendiment i per a publicar anuncis rellevants. Per a més informació, pot consultar la nostra Política de Cookies.Seleccioni “Acceptar cookies” per a donar el seu consentiment o selecciona les cookies que desitja autoritzar. Pot canviar les opcions de les cookies i retirar el seu consentiment en qualsevol moment des del nostre lloc web.
Cookies autoritzades:
Més detalls
Acceptar totes Acceptar seleccionades